מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

עיתונים מערכות - המשך ח. ברסקי פרסום בטחון בע"מ, פרסום מודעות לעיתונים 050-4141162 ...................................... 02-5387778 08-9797972 ................................ ידיעון מודיעין עילית ראה מודעתנו בסיווג זה 617 0800 ................................... 108 ז'בוטינסקי יתד נאמן, 570 7920 ................................... 59 סוקולוב כח הפרסום, 579 3413 .......................................... 35 מינץ לוח שמח, 615 0007 ....... מגזין פתוח - המגזין הדיגיטלי לבית החרדי ראה מודעתנו בסיווג זה 054-8462110 ........................................... מגזין פלוס ראה מודעתנו בסיווג זה 615 0000 ................................ 25 בן יעקב מרכז העניינים, ראה מודעתנו בסיווג זה 077-2020555 .................... ירושלים 11 קרית המדע משפחה, פוקוס -מגזין התוכן למייל, 050-4192829 ......................................................... ראה מודעתנו בסיווג זה 052-7644141 ........................................ פרסום פסגה ראה מודעתנו בסיווג זה 579 6643 .............. 19 בן גוריון קול העיר, קו עתונות דתית, ראה מודעתנו בסיווג זה 02-5380380 .......................... שחרית עתון דיגיטלי יומי ראה מודעתנו בסיווג זה 609 2225 .............................................. שלישי בפ"ת ראה מודעתנו בסיווג זה 074-7017850 ................................ תנופה (מידע ב"ב) ראה מודעתנו בסיווג זה עריכה לשונית ראה גם סיווגים: הקלדה, ניקוד והגהה, עימוד וסדר מילים - אפרת כ“ץ, 054-8466226 .......... עריכת לשון מקצועית / עריכה תורנית / ניקוד 072-3167-193 ............................................... נקודה ראה מודעתנו בסיווג זה עריכת סרטים ראה סיווג וידאו הפקת ועריכת סרטים אמנת שירות חתום על pt@ ylvm.biz 03-6092225 14/7/20 86 pt @ ylvm . biz 050-4176052 03-609-2225 ‡–Œ€Š ~‡‚ ƒŽŠ— ‚…Š”‚‚ ‹‰Š— ‚…Š”‚‚ •Šƒ…Œ 12,000  ‹‡•˜ƒ רוצה להיות בכותרות? | 08-8579999 העיתון היחיד באשדוד! עדכונים כתבות פרסומים חדשות 0722-280281 : פקס kotarot@kotarot.net ŠƒŠŒ˜ ƒ•‡Ž ˜ƒ…˜’Œ ‹‡†–ƒ’Œ ƒŒ‡ ‡ƒ”•Œ ‚‰‡–‰ ‹‡–—ƒ ‚‰‡– ˜‡Ž–ƒ˜ Š— :…~ ƒ’Š† ‰ƒŒ –’‚ƒ n e k u d a . o r g . i l | A 8 0 6 9 9 @ g m a i l . c o m 03-80-600-09 ‚’‚ 72-31 7-193 מדריךהטלפוניםהחרדי שלהמרכז 32 הבטח מקומך במהדורה מנהל, 347 ע עיתונים מערכות - םיטרס תכירע

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=