מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

יעוץ חינוכי ראה גם סיווג ניתוח התנהגות 616 1067 .................................. ב"ב 6 רבינו אשר הקשיבה, ראה מודעתנו בסיווג זה 052-7634985 ...... M.A - יועץ חינוכי מוסמך הרב מלאכי אהרון מכון נפש הכתב בהנהלת הרב הנדלר, 052-7142431 ................................................. 68 עזרא פתרון 'מהיר' לבעיות התנהגותיות\חינוכיות - תוצאה חד משמעית 052-7655576......... ' לפרטים: 'פאלמ-תראפי ראה מודעתנו בדפי מידע (כחולים: בריאות הנפש) 073-2003399 .................................... 42 חזון איש עצה, ראה מודעתנו בסיווג זה 073-2003333 ..................................... 42 חזו"א תושיה, ראה מודעתנו בסיווג זה המרכז מסייע לבחורי ישיבה בעלי קשיים רגשיים, חברתיים, לימודיים וחינוכיים. תמיכה בבחורים בתוך מסגרת הישיבה. סיוע להורים בבעיות הדורשות הדרכה הורית. אבחונים בגמרא והפניה למגוון אבחונים עפ"י הצורך 03-6161078 : פקס 03-6161067 ב''ב 6 כתובת המרכז: רבינו אשר למידע אודות "הקשיבה בנות" - ראה בתחילת המדריך עיריית בני ברק מרכז תושיה משלב גישה חינוכית-קהילתית לצד טיפול ופתרונות מקצועיים. 073-200-33-33 ÌÈÁÓÂÓ‰† ·ËÈÓÓ† ˙ÈÎÂÈÁ† ‰ÂÂΉ ÌÈÁÓÂÓ‰†Ï‡†˙Â¯È˘È†¨ÌÈÎÁÓ†Ìȯ‰φÁÂ˙Ù†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ בהנחית†הרב†משה†בלוי קו†פתוח†לבני†הישיבות† ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ† ∫ ††שיחת†חינם ≤±∫∞∞≠∞∞∫∞∞ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó††˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰††ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ „¢Ò· ¨Ìȯ˜È†ÍÁÓ†‰¯Â‰ Æ„ÈÓ˙†‰ËÂ˘Ù†‰ÓÈ˘Ó†Âȇ†ÂÈ„È·†ÌÈ„˜ÙÂÓ‰†ÌÈ„Ïȉ†ÍÂÈÁ Ìȇ˙Ó‰† ‰ÁÓÂÓ‰†ÌÚ†˙Â¯È˘È†ÔÂÙÏË·†ıÚÂÂÈ‰Ï †ÂÏÎÂ˙†‰˙ÚÓ ÆÈÚˆ˜Ó†Â‡†È˙Ïȉ˜†¨ÈÎÂÈÁ†‰ÁÓÂÓ†Æ˙ËÏÁÂÓ†˙ÂÈ„Âҷ†ÌÎÈÈÚÏ MA †‚ÂÏÂÎÈÒÙ†≠¯ÏȆ‰˘Ó†††˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰†††ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ ÌÈÁÓÂÓ‰†·ËÈÓÓ†˙ÈÎÂÈÁ†‰ÂÂΉ È Â † ·ËÈ † ÈÎÂÈ † ÂÂÎ ÌÈÁÓÂÓ‰†Ï‡†˙Â¯È˘È†¨ÌÈÎÁÓ†Ìȯ‰φÁÂ˙Ù†ÔÂÙψ˜ ≠ ≠ ≠ בהנחית†הרב†משה†בלוי קו†פתוח†לבני†הישיבות† ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ† ∫ †† יח †חינם ≤±∫∞∞≠∞∞∫∞∞ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó††˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰††ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ הרב שפריי 073-200-33-99 מדריך הטלפונים החרדי של המרכז מפתח העיר, המפתח שלך להצלחה 245 י יכוניח ץועי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=