מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

גררי רכב ראה סיווג מכוניות - גררים דגי נוי וחיות בית 619 9820 .................................... 34 רבי עקיבא אוקיינוס, דגים - ייצור וחנויות 578 1616 ....................................... 14 הרב קוק בא לי דג, 618 3239 ..................................... 2 הרב שך בוקצין דגים, 674 7032 ......................................... 6 בן יעקב בית הדג, בית הדג-אבוביץ, כל סוגי הדגים. איכות, טריות, שירות מעולה שירות משלוחים יומיומי לבני ברק והסביבה 08-8542501...........................................: להזמנות 616 1817 ................................ 20 רבי עקיבא בית הקרפיון, 373 2244 ....................... דגי בד"ץ העד"ח שע"י מת"ת 574 4176 ............................................. 8 הר סיני דוגית, 578 5077 ................................. 22 רוזנהיים הדג של סבא, הדגים של הלוי - בהשגחת ץ העדה החרדית י-ם " בד דגי ים, פורל, סלומון, לוקוס, בורי, דניס. 6181215....... ככר הישיבה 5 משלוחים, דסלר הודו בני ברק - דגים טריים, קפואים, בסיטונאות וליחידים משלוחים לכל רחבי הארץ, בהשגחת הרב לנדא 6180630, 6184917................... ב"ב 21 הושע 619 3623 ......................................... 28 עזרא חיש דגים, 676 4481 ......................... 2 אהבת שלום חנות דגים ויז'ניץ, 052-4099409 ...................... 2 שלמה בן יוסף מאסטר פיש, 579 1850 ........................... 6 רבי יצחק מאיר הכהן מזל דגים, מיטב הקפואים ירקות • דגים • עופות • בשר כל מוצרי הקפואים איכות ושירות ללא תחרות! 03-5792311................ בני ברק 3 רח' רש"י שמואל שוורץ דגים ייצור וחנויות - המשך 618 2308 .................................... 31 הרב שך מרכז הדגים, 578 7836 ...................... 2 שלמה בן יוסף סופר השמן והרזה, 618 9069 ..................................... 29 חזון איש סופר פיש, 579 6965 ........................................ 9 ראב"ד פיש סנטר, 570 3383 .................................... 15 נויפלד צ'ירינה דגים, צפראי - דגים טריים יום יום נקי ואסתטי, שירות מעולה בהכשר הרב לנדא שליט"א. 1700-708-440, 03-5742623......... :11 עזרא 619 0741 .............................. 46 ירושלים ריזל דוד - דגים, 619 4834 .................................... 22 ירושלים שוק הדגים, 579 1035 ........................... 35 חזון איש שטיינמץ אברהם, דואר - סניפים ראה גם סיווג: שילוח בינלאומי ועמלי מכס ראה גם בדפי מידע (כחולים): דואר 676 8126 ................................................. 8 בארי בארי, 570 0852 ......................... 11 בן גוריון בית הדואר בני ברק, 1599-500-171, 171 . ....... דואר ישראל - שרות לקוחות היימישע פוסט דואר כמותי בריכוזים החרדיים. 1700-50-88-89..........................................: טלפון 578 0932 ...................................... 31 הרב ש"ך הרב ש"ך, 677 9518 ..................................... 10 דמשק אליעזר ויז'ניץ, 570 3609 ............................................. 49 חזו"א חזו"א, 570 4109 ...................................... 9 אבוחצירא פרדס כץ, 171 ............................................ 75 רבי עקיבא רבי עקיבא, 619 3089 ...................... 34 רבי עקיבא רבי עקיבא הרב קוק, 579 7252 ............................. 2 יצחק מאיר הכהן רמת אהרון, 579 6250 ......................................... 24 בר אילן שכון ה', דואר - קבלת חבילות ............................................................... 7 מצדה גימו, ................................................ 126 ז'בוטינסקי גריש קופי, 969 6259 ...................................... 8 בן גוריון דיגי מרקט, 677 6250 .................................... 12 שלמה המלך יש חסד, 643 2545 ................................. 19 החלוצים מרכז הביצים, 750 4077 .................................. 106 הרב כהנמן שוק העיר, „¢Ò· ¨Ìȯ˜È†ÍÁÓ†‰¯Â‰ Æ„ÈÓ˙†‰ËÂ˘Ù†‰ÓÈ˘Ó†Âȇ†ÂÈ„È·†ÌÈ„˜ÙÂÓ‰†ÌÈ„Ïȉ†ÍÂÈÁ Ìȇ˙Ó‰† ‰ÁÓÂÓ‰†ÌÚ†˙Â¯È˘È†ÔÂÙÏË·†ıÚÂÂÈ‰Ï †ÂÏÎÂ˙†‰˙ÚÓ ÆÈÚˆ˜Ó†Â‡†È˙Ïȉ˜†¨ÈÎÂÈÁ†‰ÁÓÂÓ†Æ˙ËÏÁÂÓ†˙ÂÈ„Âҷ†ÌÎÈÈÚÏ MA †‚ÂÏÂÎÈÒÙ†≠¯ÏȆ‰˘Ó†††˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰†††ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ ÌÈÁÓÂÓ‰†·ËÈÓÓ†˙ÈÎÂÈÁ†‰ÂÂΉ ²…À° ¼¸ÇƸ ¼¸º¿¶½´ ¼¸Ç´³ ³·´Èà ³½¸È½ ²¸½É ´¿¸¯ ´¿¸²¸° ¼¸²Æô½³ ¼¸²»¸³ ¹´¿¸¶ ¼¸¯É½³ ³¶½´½³ ¼Á ɴǸ ¸ ¾´Ã»·° ÄÁ´´¸³» ´»º´É ³ÉÁ½ ¸Á´Åƽ ´¯ ¸É»¸³Æ ¸º´¿¸¶ ³¶½´½ É·»¶´½ É´¸²´À°´ ¼º¿¸¸¿Á» M ±´»´º¸Àà ǻ¸¸´ ³È½ _ Æ¿¸Ã ÁÈ´³¸ °Ç³ _ ¸´»° ³È½ °Ç³ ³»¸³Æ ¼¸°´È¶ ¾´Ã»· ¸ÇÃÀ½ ¾¿Ç½ É¿´º³° ¯ ·¸»È »¯Çȸ ¸»´²± °±È½ É´½¯É³´ É´¸¿Ã³» µºÇ½³ Èÿ³ É´¯¸Ç°» ¼¸¶½´½ ¸¿° Á½È ¸º´¿¸¶ ³¿´´º³ µºÇ½ ³ ± ¯ ¼¸½¸ °» »¯ °»½ ¸È¸¯ ³¿Á½» ¶´Éà ´Æ É´ÇÁ¿´ ¼¸È¿» ³ ¯ °ÇÁ ³ºÇ²³´ ¸´´¸» Ä´Á¸ »¶Ç °» ²´²¸Á ´Æ É´¸²Ç¶ É´¸É² ¼¸È¿» ¾·ÇÀ³ É»¶½ ¼Á É´²²´½É½³ ²´²¸Á° ¸½¸¿´¿¯ ¯ ·¸»È À¿± ¸ °Ç³ ¹¸¿° ¼´»È É¿´´º³´ É´¯¸È¿° ¯ ·¸»È ¾½»¸À ³²´³¸ „Ç ± ³Ç³ Ä´Á¸¸» ¶´Éà ´Æ ¾´º¸À° ÇÁ´¿´ ¼¸²»¸° »´Ã¸·´ Ƶ° ´Æ½ É´À¸· ¼¸·ÇÀ ¯»» »¸È°É³ ɸ° É´¿º´½ É´¶´Ç¯ ±¶´ É°È »´¶ ¸½¸° ¼¶ ɸ° »È ɸ°³ Èÿ³ É´¯¸Ç° ¸Åǯ³ ¶ ½±³ ³²¸°¯ ɰȳ» ¹»½ É° ³Æ´Å½° É´¸É² ¼¸È¿» Á´¸À ¾´±Ç¯ ¼¸È¿» ¸·ÃȽ Á´¸À ¼¸¶½´½ LJ´·´ ¾¸² É´ºÇ´Á ¸‡Á \\\ GFYRJQJHM TWL ¾¿Ç½ ɺǰ° ¯ ·¸»È »¯Çȸ ¸»´²± ³¶ÃȽ³ ¸¸¶» ¹´¿¸¶ ¸²´³¸³ ɸ°³ ¸¯È´¿° ɸȸ¯ ³ºÇ²³ ¼¸¿É¶» É´º»³³ ²´½¸» ɯ É»»´º³ ¼´»ÈÉ ¯»» ¼¸¯´È¿ É´±´µ É´»º ¼¸¿´Ã» ÀÆà ¾¿Ç½ É¿´´º³° ¯ ·¸»È »¯Çȸ ¸»´²± °»³ É¿¸° ¼¸¿°Ç ¸ Á ¸·ÇÆÀ¸² Ä´Á¸ ¹´¿¸¶ ¸¿¸¸¿Á° Á´Åƽ ¸È¿¯´ ¸²´³¸³ ɸ°³ É´½»È Èÿ É°¸È½ ¸ ÁÈ ¶´Éà ´Æ Èÿ´ ´± µºÇ½ ¾±½ ¼¸¿°Ç³ ²Á´ ɲ³ É´½´¶ ǴŸ°» ·¿Ç·¿¸¯ ƴɸ¿» ²Æ´½ Ȳ´Æ³ ÉǽȽ ¹´¿¸¶³´ ÇÀ½»· É´°¸È¸³ ²Á´ ¸ ¯° ¾´Ã»· ÀÆà Èÿ ¸²¸²¸ ɸÈÿ ³º¸½É» ¸Åǯ ´Æ ɲÁ´ É´¸´¿¶» ¶´Æ¸Ã³ ¾´µ½³ É´ÇȺ ¯¸´ ³È½ °Ç³ ³²Á´³ ¼¸ÇÃÀ ÉǴƸ°» »È ² ³¸° ¸ ÁÈ ÇÆ ¼¸À¸¿ °Ç³ ² °¯±³ °ÇÁ »»´º ¸» É°È ´¿ÈÇ²É Èÿ» ¶´Éà ´Æ É´¸È±Ç ɴƴŽ» Á½´È °» ³¿´´º³´ Ä´Á¸ ɴǸÁÅ»´ ¼¸Ç¸ÁÅ» Èÿ» Èÿ É´Áȳ ¾¸° Ä´Á¸ ²ÇȽ ¼¸°È´É³ ɴǸȻ ÆÇ° ¸¿° ɸ¸Ç¸Á É´À¶° ȱ´½ É´¸¿´Ç¸Á³ É´Æ»¶½³ É´»¸Áà »Á Á²¸½ 18 ęĕĢđēĜ ęĕĜđĠĘĔ כל מה שרק תחפש מפתח העיר. <<< ראה בתחילת המדריך בדפי טלפונים נחוצים 180 ד גררי רכב - דואר קבלת חבילות

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=